Finngösaravinens framtid är ett ständigt diskuterat ämne. Frågan är om kommunen ska bygga en genomfartsled genom ravinen eller ej. Åsikterna går isär. Många är de som vill behålla ravinen och dess natur intakt. Kommunfullmäktige ser dock nyttan av en ny genomfartsled som en större vinning för kommunen. Därför har man avsatt en budget för vägbygget. Jag har träffat partillebor och inser hur mycket åsikterna går isär.

När jag stiger in i ravinen kan jag redan se människans framfart; stigar åt olika håll, fällda träd och en kulverterad bäck. Även om man visuellt ser att folk har röjt så kan man fortfarande höra fågelkvitter och lövprassel. Man kan även känna den så karaktäristiska lukten av skog, fukt, murket och mossa. Snart finns det kanske inte någon ravin här längre utan en bilväg istället . Syftet med genomfartsleden genom ravinen är att den ska minska belastningen på Brattåskärrsvägen och smågator i Sävedalens villakvarter. 2004 höll kommunen en folkomröstning angående en ny genomfartsled och majoriteten röstade då nej. Sannolikt skulle resultatet bli detsamma om en omröstning gjordes även idag. Detta grundar jag på de åsikter jag stött på. När jag pratat med Jonseredsbor och folk i Öjersjö, visar de inte något större engagemang för en ny väg. De skulle inte gynnas av den i sin vardag och ser då hellre att naturen bibehålls. Själv är jag boende i Sävedalen och jag når ravinen genom bara en kort promenad och har därför egna åsikter kring detta.

Foto: Privat
Foto: Privat

Finngösabäcken

Saga, en 14-årig Sävedalsbo, säger så här när jag frågar vad hon känner angående en väg i ravinen:

– Jag tycker det är dåligt för jag vill ha kvar ravinen och den lilla naturen som finns i Partille, nära husen och så, det är mysigt att ha den där. En ny folkomröstning skulle eventuellt innebära att de som bor mer centralt också skulle få rösta och för dem kanske en väg är viktigare, medan vi som har bosatt oss här har gjort det av anledningen att vi vill bo lugnt nära naturen.

Karin som är en 50-årig boende i Sävedalen, som ibland nyttjar grönområdet åt att vandra, frågade jag också om vad hon tycker om planerna. Hon svarade:

– De tycker jag inte är bra. Jag ser hellre att vi bevarar växtligheten och det gröna omkring oss.

Hur skulle det påverka dig om det blev verklighet?

– Kanske inte mig personligen så mycket, men jag är där ibland och promenerar och det skulle ju vara omöjligt framöver och det tycker jag är tråkigt.

Även om majoriteten röstade nej år 2004 anser kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson (M) att trafikläget blivit ännu sämre nu.

– Då handlade det enbart om en väg och det var tolv år sedan. Nu gäller det även bostadsbebyggelse och man vill lyfta fram naturvärden med bäcken och göra park. Nu får vi pröva det igen, säger han.

Det är Moderaterna, Liberalerna samt Socialdemokraterna som uttalat sig positivt om en parkväg. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet säger nej till en ny väg och anser att man bör respektera folkomröstningen som genomfördes 2004. Kristdemokraterna och Centerpartiet har inte tagit ställning i frågan ännu vad jag vet.

Kommunen har gjort ett tappert försök att öka intresset bland allmänheten genom att ändra projektets namn från “Finngösaleden” till “Finngösa Parkväg”. Men detta har inte fått något större genomslag. Ändå har kommunen nu avsatt en budget för att bygga vägen. Denna gång så innefattar bygget mer än bara en genomfartsled, planen är nu att även bygga en så kallad “ecopark”. Ecoparken skulle alltså inte endast innehålla en väg utan möjligtvis även rekreationsmöjligheter i området, våtmarker och bostäder. Kommunstyrelsens vision för området presenteras som följande, “tänk om Finngösas dalgångar upp mot Soldatängen skulle kunna bli en våtmarkspark med plats för gående, cyklar, mopeder, bilar och bussar. Mitt bland betande kor, dovvilt och får.”

Miljöpartiet har hela tiden varit emot byggnation i ravinen och står fast vid det.

I ravinen finns det ett antal rödlistade groddjursarter, sällsynta fågelarter, växter och svampar. Dessa vill man givetvis beskydda och bevara. Det finns engagerade entusiaster i kommunen som har bildat föreningen “Rädda Björndammsdalen och Finngösaravinen”. De kämpar aktivt mot ett vägbygge och vill ha kvar ravinen oexploaterad med sin unika biologiska mångfald.

Så här säger de när jag frågar om vilka de är:

– Föreningen bildades 1984 och har medlemmar i hela Partille, men även

boende på annat håll i Sverige och utomlands, totalt är vi ca 550 hushåll.

Innan föreningen bildades så var det en grupp inom svenska Naturskyddsföreningen som kämpade för området.

Föreningen är en icke-politiskt ideell förening som kämpar för att detta orörda naturområde, med sin unika natur och rika fågelliv, skall bevaras för framtida generationer. Området är mycket välbesökt av boende i närheten och förskolegrupper och skolbarn förlägger gärna sina utflykter i området.

Vad är det ni kämpar för?
– Vi kämpar för att bevara detta unika naturområde, endast 15 min från

Göteborgs centrum. Området är orört och en hemvist för många fridlysta arter, växter och djur. Finngösaravinen har jämförts med Vitsippsdalen i Botaniska

Trädgården med sin mångfald. Skillnaden är att detta område är naturligt och ingen inplantering har skett utan det som finns där är på naturens egna villkor.

Det genomfördes en folkomröstning 2004 och alla valkretsar sa NEJ till en väg genom Finngösaravinen. Trots detta så finns det återigen krafter inom Partille kommun som avser att exploatera området genom att anlägga ”en liten vacker parkväg” rakt genom den unika Finngösaravinen. Om detta blir verklighet kommer den att bli en genomfartsled som förstör den biologiska mångfalden i området för all framtid!

Föreningen tror ingenting om ravinens framtid men man har förhoppningar om att den ska förbli orörd så att människor och djur kan ha glädje av den.

– Vi hoppas att ravinen finns kvar och har möjlighet att fortsätta leva efter naturens förutsättning utan intrång av människan. Att området fortsätter finnas även för Partilleborna som ett andningshål, som utforskning och utbildning för förskole- och skolbarn och ett naturligt motionsområde för hundar och hundägare. Vi hoppas även på att bäcken har öppnats (nu ligger den i kulvertar) och får rinna fritt, så att laxöringen kan vandra upp i bäcken från Säveån och leka. Förhoppningsvis har det tillkommit nya arter som lever i detta orörda område.

Jag ställer en sista fråga om vilka det är de kämpar mot.

– Främst är det Partille kommun som under mer än 30 år haft planer på att exploatera detta område och bygga en genomfartsväg från Ugglumsleden till Göteborgsvägen. Kommunen (och andra) har länge hävdat att det går att genomföra utan att naturen förstörs, men på det smalaste stället mellan bebyggelse och bäcken är det endast några meter. Så ska de få in en väg där så måste de flytta bäcken och det påverkar naturligtvis mycket negativt både naturen såväl som de djurarter som bor och vistas där.

Finngösaravinen
Föreningen anser även att byggplanerna inte efterföljer kommunens miljöpolicy och kommunens lokala “Agenda 21”.

Agenda 21 är ett miljöhandlingsprogram som innehåller riktlinjer för att skapa ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. Det omfattar bland annat miljöaspekter som till exempel miljö och naturförstöring. Beslutet om Agenda 21 skedde i Rio för ett antal år sedan. Numera ska det finnas ett “Agenda 21” kontor i alla svenska kommuner.

1998 antog Partille Kommuns fullmäktige kommunens miljöpolicy. Den utgår mycket ifrån “Agenda 21”.

Debatten om detta ämne finns på många ställen runt om i kommunen, till exempel i Partille Tidning där många medborgare tagit ställning, både för och emot, genom insändare till tidningen. Jag, som så många andra, hoppas på ravinens överlevnad och hoppas att kommunen väljer naturen före vidare exploatering av den.

Samuel Vasell

Källor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finng%C3%B6sa https://sv-se.facebook.com/R%C3%A4dda-Finng%C3%B6saravinen-427623957313871/http://www.partilletidning.se/2016/09/parkvag-planeras-genom-finngosa/ http://www.partilletidning.se/2013/10/stort-behov-av-ny-finngosa-vag/ http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/Styrande-miljodokument/Agenda-21/ https://sv.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 https://sv.wikipedia.org/wiki/Finngösa

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR